Mobil +420 606 618 094

Facebook Tweet Rss

 Obezita

 

 

V kontrastu k nedostatku potravin v rozvojových zemích se na celém světě objevil nový fenomén – nadváha a obezita. V dnešní době tento jev dosahuje už epidemických proporcí a v globální dimenzi, neboť nejsou postiženy jen rozvinuté tržní ekonomiky, ale současně, ač se to zdá být paradoxní, i země rozvojové. Problém obezity se totiž nevyhýbá žádným skupinám obyvatelstva, ať už je dělíme podle věku či sociálně ekonomické úrovně.

Na světě žije více než 1 miliarda lidí s nadváhou, z toho je jich 300 milionů obézních. Hlavní příčinou obezity je nadměrná spotřeba a nevhodné stravovací návyky, doprovázené nedostatečným pohybem. Není to ovšem jen problém „estetický“, obezita je spojena s výskytem celé škály chorob, ať už to jsou nemoci nervové soustavy, koronárních cév, trávicího ústrojí nebo výskyt cukrovky.

Obezita s sebou nenese ovšem jen zdravotní důsledky, ale má také dopad na ekonomiku. Výdaje zdravotnictví na léčbu lidí s obezitou a nemocemi s ní spojenými nejsou malé. Například v Americe na léčbu obézních vynaloží 12 % všech zdravotních výdajů, což činí asi 100 miliard dolarů. Z ekonomického hlediska musíme vzít v úvahu také fakt, že obézní lidé mají menší pracovní efektivitu. Co je obezita?

Nadváha a obezita jsou termíny, které jsou používány pro označení rozpětí váhy, které překračuje hranice zdravé tělesné hmotnosti. Pro definici obezity je obvykle využíván Body Mass Index. Podle indexu je hodnota vyšší než 25 bodů vyhodnocena jako nadváha. Za obézního člověka je považován ten, jehož hodnota indexu BMI překračuje 30 bodů. Ovšem při spojení s rizikovými faktory, jako je například cukrovka 2. typu, je obezita stanovena již při hodnotě 28 bodů.

Je ovšem třeba vzít na vědomí, že i když index BMI souvisí s obsahem tuku v těle, neměří ho přímo. Proto jeho vypovídací schopnost může být někdy zkreslená, zvláště u lidí, kteří mají hodně svaloviny. Například u atletů může BMI dosahovat hodnot nad 25 bodů, ačkoliv mají velmi málo tělesného tuku. Zvláště problematické je určení obezity u dětí, neboť jeho hodnoty se významně liší podle pohlaví a věku.   

 

Obezita v ČR

V bývalém Československu se lidé potýkali s nevhodnou skladbou potravin. Byla podporována konzumace masa, což bylo způsobeno, mimo jiné, tím, že trh nebyl schopen uspokojit poptávku po jiných druzích zboží. V jídelníčku občané postrádali ryby, ovoce a zeleninu.

V posledních letech se skladba českého jídelníčku změnila k lepšímu. Češi konzumují více ovoce a zeleniny, tučné maso nahrazují libovějším, jedí více rybího masa. Roste zájem o kvalitní potraviny. Přesto ovšem v České republice pozorujeme trend vzrůstající nadváhy obyvatelstva. Skladba stravy sice vykazuje pozitivní posun, ale lidé jedí více jídla než je jejich skutečná potřeba. Svůj vliv má také omezení pohybu. Vzrostl počet automobilů, více lidí je zaměstnáno ve službách, naopak ubývá lidí, kteří vykonávají fyzicky namáhavou práci v zemědělství.

Trend vzrůstající nadváhy nabral na síle po roce 1992, předtím byl brzděn vzrůstajícími cenami potravin.

V posledních letech se Češi ve statistikách propracovali na přední místa. Mezi státy Evropské unie se v žebříčku počtu lidí s nadváhou v roce 2006 umístili na druhém místě, hned za Německem. V České republice v dospělé populaci je 52 % obézních, z čehož 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % do kategorie obezity. K nadměrné hmotnosti našeho národa přispívají více muži než ženy, neboť nadváhu má téměř 60 % mužské populace a 47 % připadá na ženy.

Nástup moderního životního stylu se podepsal také na dětech a trend vzrůstající obezity se objevuje i v nižších věkových skupinách. V dětské populaci ve věku 6 – 12 let trpí 10 % dětí nadváhou a 10 % je obézních, přičemž největší podíl obézních, a to 18 %, vykazují děti kolem sedmého roku, což je následek změny denního režimu a životního stylu, který souvisí s nástupem do školy. Ve věkové skupině 13 – 17 let počet dětí s nadměrnou váhou mírně klesá. Pokud sečteme čísla za nadváhu obezitu dohromady, vychází nám 11 %.

Podobně jako v ostatních vyspělých zemích se problém podvýživy způsobený nedostatečným příjmem potravin téměř nevyskytuje. Přesto se u části populace můžeme setkat s podváhou, která je spíše výsledkem poruch příjmu potravy, které jsou psychického rázu. Mezi tyto poruchy řadíme především bulimii a mentální anorexii. 

img

Komplexní program hubnutí

Program je určen pro ty z vás, kteří:chcete zdravě a bezpečně upravit váhu s podporou odborníka

čtěte dál

img

Úpravu jídelníčku na míru

Co to je a komu je určen – redukční, zdravý, vyvážený nebo dietní jídelníček?Dietní jídelníček po internetu je sestavován nutričním poradcem na základě podrobného dotazníku.

čtěte dál

Obezita ve světě

V současné době se obezita rozšířila po celém světě,a proto je také často nazývána„epidemie 3.tisíciletí“.V roce 1995 se počet obézních pohyboval okolo 200 miliónů,v roce 2000 toto číslo stouplo až na 300 miliónů.

S nadváhou se v současnosti podle odhadů potýká až miliarda obyvatel naší planety, zatímco počet podvyživených se pohybuje okolo 850 milionů. Je to poprvé, kdy v celosvětovém měřítku počet lidí s nadváhou přesáhl počet hladovějících.

Problém nadváhy a obezity se ovšem netýká už jen rozvinutých zemí. Rozšířil se už i do států, kde bychom takovýto vývoj jen těžko očekávali. Například v Melanésii, Mikronésii a Polynésii se objevuje velké procento obézních. Obezita se nevyhýbá ani zemím jako je Čína, Thajsko a Brazílie. Objevuje se dokonce i v Afrických státech (Jihoafrická republika), což je následkem jak životního stylu, tak i přesvědčení, že kypré tvary jsou znakem hojnosti a blahobytu.

 


… jíme pro to, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli ...

Obezita v USA

Pokud se řekne obezita, mnoho z nás si ihned vybaví americkou populaci. Amerika je spojována s rozvojem rychlého občerstvení a vůbec s moderním životním stylem. Obezita se stala americkým fenoménem, který nadále narůstá na své síle. Během posledních dvaceti let zde podíl obézních lidí na celkové populaci rapidně narůstá. V roce 2006 jen čtyři státy měly podíl obézních menších než 20 %. Nejpostiženějším státem je Mississippi, kde až 62 % obyvatel má nadváhu a 24 % z nich je obézních. Tato „epidemie“ zatěžuje Ameriku i z ekonomického hlediska. Výdaje na léčbu obézních se neustále zvyšují. Například v roce 1998 bylo na ni vynaloženo 10 % všech zdravotních výdajů, což činí asi 80 miliard dolarů. A v současné době narostlo na 12%, což je 100 miliard dolarů.

Obezita v EU

  • Obezita vzrůstá i v Evropských státech. Není to v Evropské unii však zcela nový trend, neboť obezita vzrůstá postupně již od 80. let. Ovšem za těchto posledních třicet let se počet obézních neobyčejně zýšil. Pokud rozdělíme čísla podle pohlaví, trpí v EU nadváhou či obezitou 27 % mužů a 38 % žen. Velkým problémem je dětská nadváha a obezita. Podíl nadváhy v některých státech, jako je Španělsko nebo Itálie, dosahuje více než 30 %. Dnes se ve členských státech Evropské unie potýká s nadváhou zhruba 22 milionů dětí, z nich je 5 milionů obézních, a jejich počet každoročně vzroste asi o 300 000 případů. Evropský parlament poukazuje i na sociálně-ekonomický dopad obezity. V současné době dosahují výdaje na léčbu obezity a problémů s ní spojených 4 – 7 % z celkových výdajů zdravotnictví. Evropská komise se již problémem vzrůstající nadváhy občanů začala zabývat a 30.5.2007 přijala tzv. bílou knihu, která obsahuje návrhy na řešení tohoto problému. Tato strategie usiluje hlavně o snížení výskytu nemocí spojených s obezitou. Řada opatření je cílena na výrobce potravin. Unie chce také vytvořit kampaň, která by podpořila výukové programy se školách a stimulovala fyzickou aktivitu dětí.

 

 

Copyright © 2000-2012 Healthy Life_MR. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 15. 11. 2013, 21:09:43 +0100 -
Design © 2011 Jaroslav Vimr·